Condicions generals de participació en els Cursos d’el CdE

Responsabilitat

La responsabilitat de el curs, en tot allò que pertoca a la seva correcta realització, recau completament en El Camino del Elder SCCL, també CdE. El CdE no respondrà, però, de qualsevol incompliment que no li sigui directament imputable, ni d’aquells produïts per cas fortuït, força major, o per atendre exigències legals i / o administratives. El CdE es compromet, però, a cercar la manera més favorable per a totes les parts que permeti esmenar situacions no previstes.

El CdE compta amb una assegurança de responsabilitat civil per les seves formacions realitzat amb ARÇ Cooperativa. Aquesta assegurança té per objecte cobrir les despeses de defensa i eventual indemnització derivada de reclamacions per danys causats a tercers que puguin sorgir durant el desenvolupament habitual de l’activitat.

Inscripció en un curs i reserva de plaça

La inscripció en qualsevol curs ofertat pel CdE es realitzarà a través d’un formulari en línia accessible des del lloc web de l’CdE. Normalment hi haurà un formulari específic per a cada curs. Per assegurar una plaça cal omplir el formulari i pagar el preu complet de el curs o la quantitat estipulada com a reserva, segons s’indiqui en les condicions de pagament de cada activitat formativa. Sense aquest pagament no es garanteix plaça.

Atès que el nombre de places sol ser limitat, es recomana consultar amb l’organització abans de fer el pagament de el curs o de la reserva. Un cop confirmat que queden places s’ha de procedir al pagament en un termini de 24 hores, en cas contrari la plaça podria posar-se a disposició d’altres persones. Si no és possible realitzar el pagament en el termini esmentat, la persona interessada s’ha de posar en contacte amb l’organització per explicar la seva situació. Des del CdE farem el possible per trobar una solució satisfactòria.

Les dades aportades per la persona interessada en l’esmentat formulari es guardaran en un fitxer propi del CdE i es tractaran d’acord amb les indicacions estipulades en l’actual Llei de protecció de dades, en vigor des del 25 de maig de 2018(veurePolítica de Privacitat del’CdE).Per a qualsevol dubte o dificultat en l’emplenament del formulari corresponent es podrà contactar amb la persona responsable de l’CdE al e-mail: info@elcaminodelelder.com

Pagaments

El CdE proposarà a les persones interessades en alguns dels seus cursos diferents mitjans de pagament (Transferència Bancària, PayPal, targeta de crèdit). En cap cas es podrà pagar el curs en efectiu. Si es tenen dubtes o dificultats per a realitzar el pagament, contactar amb la persona responsable escrivint un email a: info@elcaminodelelder.com.

A l’hora de fer un pagament és important indicar en el concepte el curs a què es refereix el pagament i el nom de l’participant.

En el moment de la inscripció l’alumne ha d’indicar si les factures van al seu nom o al nom de la seva empresa. En cas que les factures vagin a nom de l’empresa, l’alumne o l’empresa hauran fer-nos arribar arribar les dades fiscals de l’empresa, i el nom i adreça de correu electrònic de la persona responsable de l’departament d’administració que hagi de rebre les factures.

Tots els pagaments han de procedir de la persona física o jurídica que s’indiqui a la factura.

Les factures s’enviaran en format pdf a l’email de contacte facilitat. El termini de pagament de les factures serà l’indicat en cada factura.

Pagament d’un curs de llarga durada

En el cas d’una formació de llarga durada (8-9 mòduls en un any), el pagament es farà en 2-3 quotes, servint el pagament de la primera quota com a reserva de el curs. Aquest primer pagament comprèn els mòduls realitzats en el primer trimestre del curs (normalment, d’octubre a desembre). El segon pagament serà pels mòduls realitzats en el segon trimestre (normalment de gener a març) i el tercer i últim pagament pels mòduls de el tercer trimestre del curs (normalment d’abril a juny).

Un cop confirmada l’assistència a el curs, s’adquireix un compromís d’assistència. En cas que per motius justificats (malaltia o lesió, emergència familiar, dol per la mort d’una persona propera, emergència a la llar, treballs imprevistos, cites amb metges, problemes de transport, etc.) una persona no pogués assistir a algun dels mòduls, podrà recuperar-gratis en altres convocatòries del mateix curs durant l’any. La recuperació d’un mòdul en el termini estipulat només és gratuïta en la part corresponent a la formació. Els costos de sala i / o allotjament i menjar que pogués haver aniran a compte de la persona que recupera el mòdul.

Cancel·lació d’una reserva

Després d’efectuar el pagament corresponent, totes les cancel·lacions han de ser comunicades per escrit a info@elcaminodelelder.com.

  • Si el curs es cancel·la per part de l’organització, es retorna l’import íntegre ingressat pel participant.
  • Si el participant comunica la cancel·lació amb una anterioritat de al menys 15 dies naturals de la data d’inici de curs, tindrà dret a un reemborsament d’el 100% de els diners ingressat com a pagament de el curs o servei.
  • Si el participant comunica la seva cancel·lació un cop iniciat el curs, no tindrà dret a devolució per l’import ingressat.

Amb l’enviament del formulari d’inscripció, la persona interessada confirma haver llegit i donat la seva aprovació a les condicions de cancel·lació esmentades anteriorment.

Bonificacions FUNDAE

El Camino del Elder està inscrita en el Registre Estatal d’Entitats de Formació per a poder impartir, dins de la iniciativa de Formació Programada per les Empreses (impulsada per la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació, Fundae), formació professional per al ocupació diferent de les especialitats formatives incloses en el Catàleg d’especialitats formatives.

Les accions formatives que les empreses duen a terme per als seus treballadors es financen a través de bonificacions en les quotes de la seguretat social, oferint-los de aquesta manera la possibilitat de realitzar cursos dirigits a satisfer les necessitats de formació reals i específiques dels seus treballadors. L’empresa pot decidir quina formació necessita, com i quan la realitza i organitzar-la bé per si mateixa, bé encomanant l’organització a una entitat externa com el Camino del Elder (Més informació sobre aquestes ajudes).

Per poder optar a la bonificació, la persona interessada ha de complir amb els requisits legals i comptar amb el vistiplau de la seva empresa. Aquests ajuts només s’apliquen a treballadors per compte d’altri. No són aplicables a funcionaris, professionals autònoms ni socis de cooperatives. La quantitat a bonificar dependrà del crèdit disponible que tingui l’empresa per a formació.

Els tràmits per a la sol·licitud d’aquesta bonificació els pot fer la pròpia empresa, o si ho prefereix, a través d’una empresa col·laboradora de l’CdE. Els honoraris d’aquesta empresa es paguen amb el crèdit disponible per a la bonificació de el curs.

En el cas que sigui la pròpia empresa qui realitza els tràmits per a la bonificació, el CdE subministrarà a l’empresa totes les dades de la formació necessaris per a aquests tràmits. Al seu torn, l’empresa ha de comunicar al CdE les dades necessàries per a la facturació per l’activitat realitzada, dades que hi haurà obtingut al registrar el curs amb Fundae.

El termini per a sol·licitar la bonificació acaba 10 dies abans de l’inici de l’activitat formativa corresponent. En el cas de cursos de llarga durada la sol·licitud de bonificació es podrà fer a l’inici de cada un dels 3 trimestres en què es divideix el curs, en aquest cas amb 15 dies d’antelació sobre la data d’inici del primer mòdul del trimestre.

Descomptes

El Camino del Elder oferirà diversos tipus de beques i descomptes en els seus cursos de llarga durada i en alguns cursos curts. Informa’t de les opcions disponibles a cada curs concret.
L’assignació d’una beca està subjecta a el compliment de certs requisits que s’hauran de justificar adequadament per poder accedir-hi.

Condicions d’accés als cursos

Els cursos organitzats pel CdE no demanen, en general, requisits específics per a la participació. És a dir, qualsevol persona interessada, independentment de la seva formació prèvia, pot realitzar-los. En alguns casos, com en els cursos oferts en col·laboració amb una universitat, comptar amb un títol determinat (llicenciat o diplomat) donarà accés a un diploma de postgrau o màster, mentre que les persones que no tinguin aquesta titulació només obtindran un certificat de participació.

Dret a la imatge

El dret a la imatge és un dret fonamental reconegut en l’Article 18.1 de la Constitució Espanyola juntament amb el dret a l’honor i la intimitat, i desenvolupat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig. D’acord amb aquest dret ningú pot difondre imatges d’una persona sense la seva autorització expressa. Això implica que no podem fer servir imatges de les persones que participen en cursos per a cartells, fullets, xarxes socials i blogs, enviaments a mitjans, etc., en general qualsevol comunicació pública incloent correus electrònics, sense la seva autorització o l’autorització dels pares o tutors en el cas dels menors.

Per complir amb aquest dret, el CdE informarà prèviament i sol·licita una autorització expressa per escrit cada vegada que en els seus cursos i esdeveniments formatius vulgui fer fotos o realitzar vídeos amb fins promocionals (cartells, fullets, xarxes socials, etc.). A més sempre donarà l’opció de no aparèixer en aquestes fotos o vídeos a les persones que no vulguin fer-ho.

  • Informació prèvia. En el cas que el CdE, a través d’un dels seus col·laboradors, vulgui realitzar fotos o vídeos en alguna activitat formativa, ha d’informar prèviament a totes les persones participants de la possibilitat que en el transcurs de l’activitat es realitzaran fotos o vídeos.
  • Per escrit i signat. La cessió de el dret a l’ús d’imatges es realitzarà per escrit, sempre abans de la publicació de la imatge o vídeo en qualsevol canal o suport. Es tracta d’un document signat individualment per cada persona que accepta la cessió. En el document consta el nom, cognoms i DNI a la persona signant.
  • Ús de la imatge. El document deixarà ben clar l’ús que es va a realitzar de la imatge. El CdE només utilitzarà imatges per a fins promocionals de les seves activitats. En cap cas per a ús comercial.
  • A qui s’autoritza. El CdE només demanarà l’ús d’imatges per a la difusió de les seves pròpies activitats. Com s’indica en la nostra política de privacitat, el CdE es compromet a no vendre, comercialitzar o transferir a tercers les dades personals, incloent qualsevol imatge aconseguida en alguna de les seves activitats. Això no inclou a empreses col·laboradores amb les quals el CdE pugui portar alguna activitat compartida, ni a aquells organismes públics competents, jutges i tribunals, als quals el CdE ha de facilitar les dades quan tingui l’obligació de fer-ho.

Consultes i reclamacions

Per a qualsevol consulta o reclamació relacionada amb la realització de les nostres activitats formatives pots enviar-nos un correu electrònic a: info@elcaminodelelder.com, o per correu postal a: El Camino del Elder SCCL Av Meridiana 335 5 2 08027 Barcelona. Hauràs d’aportar còpia del teu DNI o document oficial que et acrediti. Des del CdE atendrem la teva consulta o reclamació intentant fer-te arribar tota la informació necessària o buscant una solució favorable per a ambdues parts.

En tot cas, si consideres que no hem satisfet de manera adequada la teva necessitat, sempre podràs presentar una reclamació formal davant l’administració competent. En aquest web de l’Organització de Consumidors i Usuaris, OCU, expliquen els passos a seguir per presentar una reclamació.